Transformatie in het Sociaal Domein

Transformatie in het Sociaal Domein

Sinds 1 januari 2015 is de wetgeving in het Sociaal Domein grondig aangepast en zijn veel zorgtaken overgedragen naar de gemeentelijke overheid. Dat leidt tot nieuwe processen en tot aanpassingen in bestaande processen. Niet alleen voor gemeenten, maar ook voor hun maatschappelijke partners zoals (jeugd)zorgaanbieders, huisartsen en Veilig Thuis.

 

Doorontwikkeling en Transformatie

De ontwikkelingen in het sociaal domein gaan nu een nieuwe fase in. De afgelopen maanden was de prioriteit van gemeenten en hun partners om inwoners in 2015 passende zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Nu is het tijd om de volgende stap te zetten.

 

Die bestaat enerzijds uit het doorontwikkelen van onder andere werkafspraken met ketenpartners of gebiedsteams, het digitaliseren van processen en het in de praktijk brengen van privacy protocollen. Anderzijds moet de rolverdeling tussen burgers, maatschappelijke instellingen en overheid worden aangepast aan deze tijd. Een tijd waarin burgers steeds meer hun eigen keuzes maken. Een tijd waarin we de ruimte in ‘het systeem’ moeten creëren om dat mogelijk te maken. Deze ‘transformatie’ vraagt om slimme processen en het zoeken naar oplossingen buiten bestaande kaders!

 

Wanneer schakelt u ons in?

Wij begeleiden u als projectleider, procesbegeleider, adviseur of trainer als u:

  • Innovatieve oplossingen zoekt en het 'systeem' wilt herontwerpen.
  • Structuur en logica wilt aanbrengen in uw transformatieagenda en betrokkenen wilt meenemen in het veranderproces.
  • Slimme werkafspraken met ketenpartners wilt maken en de werkwijze van uw gebieds- of wijkteams wilt optimaliseren.
  • De omgang met privacy door uw medewerkers wilt toetsen door middel van mystery visits.
  • Processen wilt simuleren: op papier klopt het, maar hoe gaat het werken in de praktijk? Zijn alle afspraken duidelijk voor betrokkenen?

 

Lees ook: Mystery Visits in het Sociaal Domein - Kruip in de huid van uw inwoners en ervaar wat zij ervaren.

 

Meer weten? Bel met Vincent 06-46 16 26 77

Onze projecten

Gemeente Hilversum: samenwerken in het Sociaal Domein. 

De Processpecialisten hebben de Gemeente Hilversum ondersteund bij het vaststellen de werkafspraken tussen en met de verschillende organisaties en het in kaart brengen van de gegevens die onderling uitgewisseld worden. Dit is een dynamisch document geworden en diende twee doelen: (1) het helder krijgen van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van elke partij en (2) inzichtelijk krijgen welke gegevens op welke manier met elkaar gedeeld worden en om vast te stellen in hoeverre hier risico’s gelopen worden vanuit het oogpunt van privacybescherming en informatiebeveiliging. Hans van Dijkhuizen (Verbindingsofficier Sociaal Plein bij de Gemeente Hilversum) vertelt:... Lees meer...

 

Gemeente Schijndel voorbereid op decentralisatie jeugdzorg. De gemeente Schijndel heeft het proces voor het leveren van jeugdzorg zaakgericht ingericht. Samen met De Processpecialisten hebben sleutelspelers van het Centrum voor Jeugd en Gezin het proces verdeeld in 4 herkenbare processtappen. Door die generieke stappen is het proces bruikbaar voor alle specifieke, unieke en soms complexe zorgvragen. Schijndel gaat het proces eerst gebruiken voor de jeugdzorgtaken die de gemeente nu al uitvoert. Wanneer er dan in 2015 extra jeugdzorgtaken bij komen, staat het proces alvast klaar. Lees meer...

 

3D in Brielle: herkenbare dienstverlening dichtbij de burger. Ook de gemeente Brielle (ruim 16.000 inwoners) bereidt zich voor op de nieuwe taken. Brielle werkt daarbij nauw samen met de andere gemeenten in de subregio Voorne-Putten: beleid en processen worden zoveel mogelijk samen ontwikkeld, met respect voor de sterke kanten van elke gemeente en de specifieke situatie in de verschillende gemeenten. Lees meer...

 

Processimulatie Gebiedsgericht Werken.  De gemeenten Rotterdam en Amsterdam willen tegen lagere kosten meer realiseren door gebiedsgericht te gaan werken. Door het werk te organiseren rondom kleinere gebieden wordt de samenwerking met collega’s en bewoners makkelijker. Van de medewerkers vraagt dat een stevig rolbewustzijn: er spelen veel verschillende belangen en het is niet altijd voorspelbaar wat de beste oplossing of aanpak is. Een rollenspel helpt om te ervaren wat de optimale interactie is tussen de verschillende rollen. Lees meer...