Verbeterde keten voor multiprobleemhuishoudens

Verbeterde keten voor multiprobleemhuishoudens

De Processpecialisten zijn intensief betrokken bij de pilot MultiProbleemHuishoudens (MPH) van de gemeente Hilversum, diverse zorginstellingen, politie en woningcorporaties. De pilot loopt van september 2016 tot december 2017 en brengt de domeinen zorg, veiligheid én wonen bij elkaar.

 

Doel van de pilot is om inwoners met meerdere complexe problemen beter te ondersteunen. Het gaat om mensen die moeilijk in zorg komen of blijven of waarbij de zorg is vastgelopen.

 

Tijdens de pilot is een Expertteam actief. Het Expertteam bestaat uit deskundigen met ruime kennis op het gebied van geestelijke gezondheid, opvoedkundige ondersteuning, verslavingszorg, werk & inkomen, huisvesting en schuldhulpverlening. Het Expertteam adviseert de gemeentelijke regisseurs en stelt een Bindend Advies op. Dit advies is gericht op een doorbraak voor het huishouden. De regisseurs zorgen vervolgens voor uitvoering van dit Bindend Advies, waaraan de deelnemende ketenpartners zich committeren. Voorafgaand aan de pilot is door de ketenpartners een Intentieverklaring opgesteld met afspraken over rolverdeling, procesinrichting, informatie-uitwisseling en privacy.

 

De pilot heeft veel opgeleverd, zowel voor de huishoudens als voor de keten. Doorbraken in meer dan de helft van de casussen, helderheid over rollen en ervaring met de doorzettingsmacht van het Expertteam. Maar ook het herkennen van ‘patronen’ van de inwoner en die van de keten. Ook is meer in beeld welke ontwikkelpunten er binnen de gemeente en keten kunnen worden opgepakt om huishoudens beter te helpen. Er wordt nog onderzocht of het Expertteam na de pilot een doorstart kan maken en mogelijk regionaal kan worden uitgebouwd.

 

De Processpecialisten droegen bij aan het opstellen van de Intentieverklaring. Ook leverden De Processpecialisten een projectsecretaris die het Triageteam en Expertteam inhoudelijk en procesmatig ondersteunde, de monitoring op zich nam en in workshops de werkprocessen vormgaf.

 

Meer weten? Neem dan contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39.


Meer nieuws