Innovatieve aanpak inwoners met complexe problemen

Innovatieve aanpak inwoners met complexe problemen

Zorginstellingen, de politie, woningbouwcorporaties en de gemeente Hilversum gaan vanaf oktober in een pilot samen aan de slag om inwoners met zeer complexe problemen beter te ondersteunen. Tijdens deze pilot wordt een Expertteam ingezet dat de gemeentelijke regisseurs gaat adviseren over het benodigde maatwerk.

 

De Processpecialisten zetten met de opdrachtgever de aanpak van de pilot op en voerde gesprekken met betrokken partijen om deze nader vorm te geven. Tijdens de pilot leveren we een projectsecretaris die de pilot procesmatig ondersteunt en monitort op de voortgang.

 

In het Expertteam zijn alle belangrijke disciplines rondom zorg en veiligheid vertegenwoordigd, zoals opvoedkunde, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, werk & inkomen, huisvesting, schuldhulpverlening, politie en maatschappelijk werk. Het Expertteam wordt begeleid door een onafhankelijke voorzitter. De pilot duurt zes maanden en naar verwachting zal het Expertteam in deze periode circa 50 casussen behandelden. Tijdens de pilot worden de effecten zorgvuldig in kaart gebracht: afhankelijk van de resultaten van de pilot bepalen de betrokken partijen het vervolg.   


Wethouder van Hilversum Eric van der Want spreekt van een doorbraak en is blij met deze stevige en onorthodoxe maatwerkaanpak. “(..) Waar onze pilot écht uniek in is, is dat alle betrokken partijen van tevoren hebben vastgelegd dat zij de adviezen van het Expertteam ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. Dit hebben we met elkaar in een intentieverklaring afgesproken”, aldus de verantwoordelijk wethouder Zorg en Onderwijs.

 

>> Lees hier het persbericht van gemeente Hilversum.


 


Meer nieuws